Student Government

AS President

Carly Roberts

Major Political Science/Social Studies with a minor in Ancient Greek Language

VU 504D // 360-650-3265 //

ASVP for Academic Affairs

Josie Ellison

VU 504E // 360-650-2941 //

ASVP for Activities

Jarred Tyson

VU 504B // 360-650-3463 //

ASVP for Business and Operations

Morgan Burke

VU 504E // 360-650-2941 //

ASVP for Diversity

Mayra Guizar

VU 504B // 360-650-3463 //

ASVP for Governmental Affairs

Kaylee Galloway

VU 504C // 360-650-3736 //

ASVP for Student Life

Robby Eckroth

VU 504C // 360-650-3736 //

AS Elections Coordinator

Nicholas Doherty

VU 435 // 360-650-4267 //

AS Board Assistant for Representation Committees

Amy Kleitsch

VU 504 // 360-650-3281 //

AS Board Assistant for Internal Committees

Max Zentner

VU 504 // 360-650-3281 //

AS Board Assistant for Club Committees

Sheridel De Vera

VU 504 // 360-650-3281 //

AS Legislative Liaison

Matthew Bobbink

VU 435 // 360-650-4267 //

Student Trustee

VU 504 // 360-650-3460 //

AS Assessment Coordinator

Kacy Cunningham

VU 520 // 360-650-6445 //