AS Outdoor Center Equipment Shop Coordinator

Brian Bates

VU 150 // 360-650-7532 //

AS Outdoor Center Excursions Coordinator

Kelsey Ball

VU 150 // 360-650-7677 //

AS Outdoor Center Excursions Assistant Coordinator

Jason Davis

VU 150 // 360-650-7677 //

AS Outdoor Center Challenge Coordinator

Jonathan Mayfield

VU 150 // 360-650-7532 //

AS Outdoor Center Marketing Resources Coordinator

Freddy Collins

VU 150 // 360-650-7676 //