AS Board Program Coordinator

Chloe Callahan

Program Advisor

Eric Alexander

AS President

Millka Solomon

VU 504D // 360-650-3265 //

Email: AS.President@wwu.edu Summer Office Hours Monday: 10:30 am - 12:00 pm Tuesday: By appt. Wednesday: 1:30 pm - 3:30 pm Thursday: 1:00 pm - 2:00 pm Friday: 1:30 pm - 2:30 pm

ASVP for Academic Affairs

Levi Eckman

VU 504E // 360-650-2941 //

Email: ASVP.Academics@wwu.edu Summer Office Hours: Monday: 10:00 am - 11:30 am Tuesday: 10:00 am - 11:30 am Wednesday: By appt Thursday: 10:00 am - 11:30 am Friday: 10:00 am - 11:30 am

ASVP for Activities

Ama Monkah

VU 504B // 360-650-3463 //

Email: ASVP.Activities@wwu.edu

ASVP for Business and Operations

Genaro Meza

VU 504E // 360-650-2941 //

Email: ASVP.Busops@wwu.edu

ASVP for Diversity

Camilla Mejia

VU 504B // 360-650-3463 //

Email: ASVPDiv@wwu.edu

ASVP for Governmental Affairs

Natasha Hessami

VU 504C // 360-650-3736 //

Email: ASVP.Gov@wwu.edu Summer Office Hours Monday: 9:00 am - 12:00 pm Tuesday: By appt. Wednesday: 12:00 pm - 3:00 pm Thursday: By appt. Friday: By appt.

ASVP for Student Life

Anne Lee

VU 504C // 360-650-3736 //

Email: ASVP.Studentlife@wwu.edu Summer Office Hours Tuesday: 8:00 am - 10:00 am Wednesday: by appt Thursday: 8:00 am - 10:00 am

AS Elections Coordinator

Alec Willis

VU 435 // 360-650-4267 //

Program Advisor

Eric Alexander

AS Assessment Coordinator

Ian Ferrer

VU 527 //

AS Board Assistant for Representation Committees

Grace Drechsel

VU 504 // 360-650-3281 //

AS Board Assistant for Internal Committees

Nate Jo

VU 504 // 360-650-3281 //

AS Board Assistant for Club Committees

Travis Felver

VU 504 // 360-650-3281 //

AS Board Assistant for Viking Lobby Days

VU 504

AS Board Assistant for Fall Information Fair

Alberto Rodriguez-Escobedo

VU 504

AS Board Assistant for Academic Shared Governance

VU 504 // 360-650-3281