Program Manager

Jamie Hoover

AS KUGS Program Director

Cooper Anderson

VU 700 // 360-650-2995 //

AS KUGS Maintenance Engineer

Katie Gray

VU 700 // 360-650-2986 //

AS KUGS Music Director

Colby Whitton

VU 700 // 360-650-2936 //

AS KUGS News & Public Affairs Director

Taylor Sanders

VU 700 // 360-650-7511 //

AS KUGS Operations Coordinator

Morgan Lanza

VU 700 // 360-650-2986 //

AS KUGS Marketing & Development Director

Kaitlin Backus

VU 700 // 360-650-7445 //

AS KUGS Specialty Music Coordinator

Ryans Evans

VU 700 // 360-650-6881 //