Program Manager

Jamie Hoover

AS KUGS Program Director

Jordan Van Hoozer

VU 700 // 360-650-2995 //

AS KUGS Maintenance Engineer

Kirsten Basinet

VU 700 // 360-650-2986 //

AS KUGS Music Director

Nika Renee

VU 700 // 360-650-2936 //

AS KUGS News & Public Affairs Director

Briana Dearing

VU 700 // 360-650-7511 //

AS KUGS Operations Coordinator

Zach Toth

VU 700 // 360-650-2986 //

AS KUGS Marketing & Development Director

Kaitlin Backus

VU 700 // 360-650-7445 //

AS KUGS Specialty Music Coordinator

Jordie Cole

VU 700 // 360-650-6881 //